„Constantin – Tudor Contaş” – Cabinet de Avocat (în continuare, „Cabinetul”), înfiinţat prin Decizia nr. 1858/15.10.2019 a Baroului Bucureşti, cu sediul în Șos. Morarilor, Nr. 4D, Bl. K2, Et. 11, Ap. 43, Sector 2, în calitate de operator şi în contextul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ale cărui prevederi vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, începând cu data de 25.05.2018, dorim să vă informăm asupra politicii noastre privind protecţia datelor cu caracter personal:

În desfășurarea activității specifice, Cabinetul în calitate de operator, colectează şi prelucrează date cu caracter personal, iar politica Cabinetului este preocuparea permanentă de a asigura prin măsuri continue organizatorice şi tehnice respectarea principiilor generale legale, astfel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent; pentru scopuri determinate, explicite și legitime; să fie adecvate, relevante și neexcesive; să fie exacte și actualizate; să fie păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară prelucrării pentru scopul identificat; să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, respectiv protejarea tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, aduce la cunoştinţa tuturor şi oricărora dintre persoanele vizate – clienţilor Cabinetului, colaboratorilor din cadrul structurii Cabinetului şi celor din cadrul profesiei de avocat care conlucrează cu Cabinetul, partenerilor contractuali de business, salariaţilor, potenţialilor salariaţi sau colaboratori, dar şi celorlalte persoane care contactează Cabinetul în orice modalitate în scopul de a beneficia de serviciile juridice ale Cabinetului sau de a colabora în cadrul organizării şi funcţionării activităţii Cabinetului, precum şi reprezentanţilor (legali, convenţionali, persoane de contact, salariaţi sau colaboratori ai acestora, după caz) categoriile de date cu caracter personal care se colectează, modalitatea şi scopurile de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal, durata prelucrării, precum şi drepturile şi modalitatea în care aceste drepturi pot fi exercitate şi situaţiile în care transferăm date cu caracter personal. 

Pentru informarea corectă a persoanelor vizate subliniem că termenii principali utilizaţi în prezenta politică au următorul înţeles: 

 • Datele cu caracter personal sunt acele orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
 • Categoriile speciale de date cu caracter personal: sunt acele orice informații privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;
 • Operator de date cu caracter personal este oricare persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Persoană împuternicită de operator este orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Destinatar este orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • Parte terță este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • Consimțământ (al persoanei vizate) este orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

În desfăşurarea activității specifice, respectiv în cadrul raportului juridic specific pe care Dumneavoastră (persoana vizată) îl aveţi cu Cabinetul (operator), temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi: prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract; prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale; prelucrare este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; prelucrare este necesară în scopul intereselor legitime ale operatorului sau ale unui terț, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate sau/şi consimțământul persoanei vizate.

În desfăşurarea activităților specifice (procedurile litigioase propriu-zise, dar și asistența juridică pre-litigioasă sau consultanța juridică acordată în legătură cu categoriile speciale de date sau date referitoare la condamnări speciale și infracțiuni ale persoanelor vizate), poate surveni prelucrarea de către Cabinet de categorii speciale de date sau date referitoare la condamnări speciale și infracțiuni ale persoanelor vizate, care suplimentar temeiului juridic general, necesită întrunirea unei condiţii suplimentare: prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (pentru categorii speciale de date); autorizarea legală (este acordată avocatului prin legislația procesual penală și cea care guvernează profesia de avocat - pentru prelucrările de date referitoare la condamnări penale și infracțiuni).

 

Categoriile de date, scopurile şi temeiurile specifice, durata prelucrării de către Cabinet în organizarea şi desfăşurarea activităţii sale specifice:

 

 • Prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră – în calitatea Dumneavoastră de client al Cabinetului / potenţial client a Cabinetului / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui client sau potenţial client al Cabinetului - cuprinse în contractul încheiat cu Cabinetul: e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul clientului sau potenţialului client), sau orice alte date furnizate către Cabinet fie în mod direct, fie de clientul pe care îl reprezentaţi, pentru: pregătirea şi realizarea serviciilor juridice solicitate;  executarea contractului încheiat cu Cabinetul, inclusiv realizarea activităților efectuate de Cabinet în interesul Dumneavoastră sau al clientului pe care îl reprezentaţi în baza acestui contract care stabileşte mandatul Cabinetului; redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră sau al clientului pe care îl reprezentaţi, potrivit mandatului încredințat; înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice sau juridice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat.  Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. Temeiul prelucrării fiind contractul încheiat cu Cabinetul – în cazul clienţilor/potenţialilor clienţi ai Cabinetului.  Temeiul prelucrării fiind interesul legitim al Cabinetului în acordarea de servicii specifice obiectului său de activitate şi în gestionarea relaţiilor profesionale cu clienţii Cabinetului – în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai clienţilor /potenţialilor clienţi ai Cabinetului;

 

 • Prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră – în calitatea Dumneavoastră de client al Cabinetului / potenţial client a Cabinetului / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui client sau potenţial client al Cabinetului - cuprinse în contractul încheiat cu Cabinetul: e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul clientului sau potenţialului client), sau orice alte date furnizate către Cabinet fie în mod direct, fie de clientul pe care îl reprezentaţi, pentru: îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților; îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat; îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. Temeiul prelucrării fiind obligaţia legală – atât în cazul clienţilor/potenţialilor clienţi ai Cabinetului, cât şi în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai clienţilor /potenţialilor clienţi ai Cabinetului;

 

 • Prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră – în calitatea Dumneavoastră de client al Cabinetului / potenţial client a Cabinetului / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui client sau potenţial client al Cabinetului - e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul clientului sau potenţialului client), sau orice alte date furnizate către Cabinet fie în mod direct, fie de clientul pe care îl reprezentaţi, pentru: comunicarea cu Dumneavoastră atât pentru sau în legătură cu solicitarea Dumneavoastră şi comunicarea cu Dumneavoastră pentru orice alte aspecte relevante informări cu tematică juridică (e.g newsletter, informații juridice actualizate, noutăţi legislative, cursuri, conferințe, seminarii), în măsura în care vă exprimaţi expres acordul Dumneavoastră pentru a rămâne în contact conform preferinţelor Dumneavoastră subliniind aici şi faptul că, în orice moment ulterior, vă veţi putea exprima noile preferinţe sau înceta comunicarea prin exprimarea opţiunii. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. Temeiul prelucrării fiind contractul încheiat cu Cabinetul – în cazul clienţilor/potenţialilor clienţi ai Cabinetului.  Temeiul prelucrării fiind interesul legitim al Cabinetului în acordarea de servicii specifice obiectului său de activitate şi în gestionarea relaţiilor profesionale – în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai clienţilor /potenţialilor clienţi ai Cabinetului. Totodată, datele vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale, în măsura în care nu au fost exprimate de către Dumneavoastră noile preferinţe sau solicitarea de a înceta comunicare. Temeiul prelucrării fiind exprimarea de către Dumneavoastră a consimţământului privind comunicarea cu Cabinetul;

 

 • Prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru: realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială; realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului. Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre client și Cabinet;

 

 • Prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră – în calitatea Dumneavoastră de partener contractual de business al Cabinetului / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui astfel de partener - cuprinse în contractul încheiat cu Cabinetul: e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul partenerului contractual de business), sau orice alte date furnizate către Cabinet fie în mod direct de Dumneavoastră, fie de partenerul contractual de business pe care îl reprezentaţi, pentru: asigurarea derulării acestui contract de business încheiat cu Cabinetul. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. Temeiul prelucrării fiind contractul încheiat cu Cabinetul – în cazul partenerului contractual de business al Cabinetului. Temeiul prelucrării fiind interesul legitim al Cabinetului în derularea în bune condiţii ale relaţiilor contractuale – în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai partenerilor contractuali de business;

 

 • Prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră – în calitatea Dumneavoastră de partener contractual de business al Cabinetului / reprezentant legal, convenţional sau persoană de contact (salariat sau colaborator) al unui astfel de partener - cuprinse în contractul încheiat cu Cabinetul: e.g. numele și prenumele, domiciliul și codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, poziţia/funcţia (pentru reprezentantul partenerului contractual de business), sau orice alte date furnizate către Cabinet fie în mod direct de Dumneavoastră, fie de partenerul contractual de business pe care îl reprezentaţi, pentru: comunicarea cu Dumneavoastră în orice aspect în legătură cu buna derulare a relaţiei contractuale cu partenerul de business al Cabinetului (Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.  Temeiul prelucrării fiind contractul încheiat cu Cabinetul – în cazul partenerului contractual de business al Cabinetului. Temeiul prelucrării fiind interesul legitim al Cabinetului în derularea în bune condiţii ale relaţiilor contractuale – în cazul reprezentanţilor legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai partenerilor contractuali de business); îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina structurii profesionale, inclusiv obligaţii fiscale (Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. Temeiul prelucrării fiind obligaţia legală – atât în cazul în cazul partenerului contractual de business al Cabinetului, cât şi pentru reprezentanţii legali, convenţionali sau persoanelor de contact (salariat sau colaborator) ai partenerilor contractuali de business ai Cabinetului);

 

 • Prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră – în calitatea Dumneavoastră de potenţial salariat / potenţial colaborator / potenţial conlucrător e.g. numele și prenumele, domiciliul, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax, date referitoare la educaţie, pregătire şi calificare profesională, preferinţe, calități personale orice alte date cu caracter personal pe care Dumneavoastră înţelegeţi să le furnizaţi în mod direct şi liber ales către Cabinet pe calea unui CV transmis prin orice pentru:  evaluarea şi posibilitatea ocupării unui loc vacant în cadrul structurii profesionale Cabinetului. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. Temeiul prelucrării fiind încheierea şi derularea unui contract specific poziţiei/funcţiei în cadrul structurii profesionale Cabinetului;

 

 • Prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră – în calitatea Dumneavoastră de stagiar/practicant în cadrul structurii profesionale a Cabinetului cuprinse în contractul încheiat cu Cabinetul: e.g. numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, adresă de corespondenţă, adresa e-mail, nr. telefon/fax sau orice alte date furnizate către Cabinetul în mod direct de Dumneavoastră sau de entitatea (după caz) care va recomandă, pentru: asigurarea şi menţinerea unei securităţi adecvate a structurii profesionale a Cabinetului în care se desfăşoară activitatea, asigurarea şi menţinerea confidenţialităţii în cadrul profesional al Cabinetului, inclusiv protejarea tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. Temeiul prelucrării fiind contractul încheiat cu Cabinetul;

 

Dorim să vă aducem la cunoştinţă că pentru oricare şi toate prelucrările de date cu caracter personal evidenţiate în prezenta politica, cu referire la datele care sunt furnizate fie de Dumneavoastră direct către Cabinet sau de un terţ pe care îl reprezentaţi sau o entitate care vă reprezintă, necesare Cabinetului pentru ducerea la îndeplinire a oricărora dintre activităţile specifice şi în lipsa cărora acestea activităţi nu pot fi îndeplinite:

 • Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile;
 • Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la Dumneavoastră;
 • Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate;
 • Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat;
 • Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional;
 • Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor Dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Cabinetului (precizăm că dezvăluirea datelor Dumneavoastră cu caracter personal poate fi efectuată în aceste scopuri, către: alţi colaboratori sau conlucrători ai Cabinetului – fie avocaţi colaboratori în cadrul structurii Cabinetului sau organizaţi în alte forme ale profesiei, dar colaborând cu Cabinetul în conformitate cu dispoziţiile legale şi statutare; fie specialişti din diferite domenii, consultanţi, experţi; instanţe judecătoreşti sau arbitrale, autorităţi publice sau alte entităţi în legătură cu activitatea specifică cu care Cabinetul a fost investită de către Dumneavoastră; alte entităţi în legătură cu organizarea şi funcţionarea structurii Cabinetului (parteneri contractuali de business ai Cabinetului cum ar fi furnizorii de servicii de asigurare profesională, cloud, telefonice etc.);
 • Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială;
 • Păstrăm datele cu caracter personal pe întreaga durată a contractului încheiat cu Cabinetul, dar şi ulterior în conformitate cu politica Cabinetului şi obligaţiilor legale, după caz, prin implementarea unor măsuri organizatorice şi tehnice care să ne permită să revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

 

Drepturile dumneavoastră specifice în calitate de persoană vizată în contextul prelucrărilor desfășurate de structura profesională a Cabinetului.  

Dorim să vă informăm că dumneavoastră în calitate de persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora: Dreptul de acces la date; Dreptul la rectificarea datelor; Dreptul la ștergerea datelor; Dreptul la restricționarea prelucrării; Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;  Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea și Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal.

Cu alte cuvinte, cu privire la datele Dumneavoastră cu caracter personal furnizate Cabinetului în oricare dintre modalităţile menţionate în prezenta politică, Dumneavoastră beneficiați de dreptul de acces, intervenție asupra acestora, rectificare și portare a acestora, aveţi dreptul să limitați prelucrarea realizată de Cabinet și chiar să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă reamintim aici că în orice moment ulterior exprimării de către Dumneavoastră a acordului pentru a rămâne în contact cu Cabinetul privind comunicarea de către Cabinet a oricăror aspecte relevante informări cu tematică juridică (e.g newsletter, informații juridice actualizate, noutăţi legislative, cursuri, conferințe, seminarii) vă veţi putea exprima noile preferinţe sau înceta comunicarea, prin simpla exprimare a acestei opţiuni.  

Dorim să vă confirmăm şi să vă asigurăm de întreg sprijinul Cabinetului în exercitare de către Dumneavoastră a oricărora dintre drepturile sus menţionate. 

În acest sens cererea Dumneavoastră poate fi adresată operatorului Cabinetului:  av. Tudor Contas, e-mail: tudor@contas-law.ro, cu domiciliul profesional la sediul Cabinetului.

Prezenta politică a fost întocmită la data de 17.10.2019 şi precizăm că aceasta va continua să fie actualizată permanent într-un proces continuu de asigurare a conformării şi transparenţei cu privire la datele Dumneavoastră cu caracter personal. 

17 octombrie 2019

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal  

<< Înapoi la prima pagină